Eva Kerek

The first thing to strike you when looking at paintings by Eva Kerek is the colourful, singular world of images – as intense as it is immediate. The subjects we meet are mostly everyday objects from the artist’s vicinity. But they are no longer all that ordinary; neither scale nor perspective follow rules you can easily read. The intensity lures us to a closer inspection that reveals the fact that the immediacy is insidious. Since Kerek relates freely to her subjects, moving from one narrative technique, one speed, one temper, to another, you soon discover that taking on her paintings takes time. At times, they are like compressed time courses. This is especially true of her oils on canvas, so densely filled with action and objects that they are easiest compared to cinematographic storytelling, stuck in a frame.  But sometimes the narrative is secondary to the paintwork itself; Kerek seems to be painting objects around her simply for the opportunity to paint.” 

Håkan Nilsson, art critic and professor at University College of Arts, Crafts and Design Stockholm

 

Eva Kerek lives and works in Stockholm. She was trained at University College of Arts, Crafts and Design and the Royal Institute of Art in Stockholm. The paintings by Eva Kerek are narratives, as eccentric as they are straightforward, with subjects that leads the eye in a joyful orientation in intricate spatialities and environments. Her rich colour palette can change several times in a single painting where the, often thin or transparent, fields of colour are placed on top of each other. Since graduating from University College of Arts, Crafts and design, Eva Kerek’s work has been presented in recurring solo and group shows. She is represented at the Public Art Agency Sweden and the Norrköping Museum of Art, among other places.

 

“Eva is congruent, in private as well as in her work. When she talks about herself or what she does you immediately know that it’s accurate. When we discuss painting, it is literal. Implicitly, we both know that Eva is a painter above the ordinary. She has an absolute pitch. Paints, steady and focused, with enviably slow brush strokes.  With an uncomplicated attitude to the colour range in a sure composition that is always surprising.”

Lukas Göthman, artist

 

“The colouring is as certain as the line. And as singular. Om my wall is a painting of a house. A house in a deep Falu red, with two windows and a door. I have seen this type of house all my life. But this house is pink, orange, crimson. Not an earthy shade in sight. Yet I know that it is Falu red. The door is gaping like a mouth and the windows are staring at me. Squarely and bluntly. It is so simple and so incomprehensible.” 

Astrid Sylwan, artist


Det första som slår betraktaren med Eva Kereks måleri är en färgrik, säregen bildvärld - lika intensiv som omedelbar. Föremålen vi möter är huvudsakligen vardagsföremål från konstnärens närhet. Fast särdeles vanliga är de inte längre; vare sig skala eller perspektiv följer några enkelt avläsbara regler. Intensiteten lockar till närmre granskning och då visar det sig att omedelbarheten är försåtlig. Eftersom Kerek förhåller sig fritt till sina motiv och rör sig mellan olika berättartekniker, tempon och temperament, upptäcker man snart att det tar tid att ta sig an hennes målningar. Ibland är de som komprimerade tidsförlopp. Det gäller i synnerhet hennes oljor på duk, som är så kompakta av skeenden och föremål att de närmast är att jämföra med ett filmiskt berättande, fast i en bildruta. Men ibland är berättandet underordnat själva målandet. Då verkar Kerek måla saker omkring sig för att få en chans att måla, helt enkelt.”

Håkan Nilsson - se hela Håkan Nilssons text under “utställningar”

Eva Kerek bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Evas Kereks målningar är lika säregna som rättframma berättelser där motiven driver in ögat i en lustfylld orientering i intrikata rumsligheter och miljöer. Hennes rika färgpalett och perspektiv kan förändras flera gånger i en och samma målning där färgytorna, ofta tunna eller transparenta, placeras ovanpå varandra.

Eva Kerek har sedan examen från Konstfack haft regelbundet återkommande separatutställningar och deltagit i många grupputställningar. Hon är representerad på bl. a Statens Konstråd och Norrköpings Konstmuseum.

“Eva är kongruent både privat och i arbetet. När hon berättar om sig själv eller vad hon gör så förstår man omedelbart att det stämmer. När vi diskuterar måleri är det bokstavligt. Outtalat vet vi båda att Eva är en målare utöver det vanliga. Hon har fullt gehör. Målar säkert och målinriktat med avundsvärt långsamma penseldrag. Med en okomplicerad relation till färgskalan i en säker komposition som alltid överraskar.”
Lukas Göthman

”Koloriten är lika bestämd som linjen. Och säregen. På min vägg hänger en målning av ett hus. Ett falurött hus med två fönster och en dörr. Jag har sett sådana hus hela mitt liv. Men det här huset är rosa, orange, knallrött. Inte en jordfärg i sikte. Ändå vet jag att det är falurött. Dörren gapar som en mun och fönstren stirrar på mig. Fyrkantigt och oinställsamt. Det är så enkelt och så obegripligt.”

Astrid Sylwan

Copyright fotograf Julius Nord