Anna Lidberg

Anna Lidberg lives and works in Stockholm. She was trained at University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. Lidberg works with video installations, objects and social projects. Her work contains issues such as the availability of art, power structures and the relationship to the beholder. There is also an interest in the dislocation to be found in recounting. She questions memory’s ability to reproduce something the way it was, while bringing to light the fact that this distortion may well be what is the most interesting and accurate. Repetitions, copies, models and miniatures are a recurring theme in Lidberg’s work. And the emotions activated by memory. Longing, particularly. “

 

"Anna Lidbergs’ shifting of positions may be regarded as a strategy to approach the world from new perspectives and to meet people from different conditions. But they should also be understood as part of her interest in a critical reflection of predominant orders and concepts. Since, as we are aware of, it is hard to see the order we are a part of ourselves, when seen in this light these shifts and dislocations become a prerequisite of accepting the consequences of the ideas that seem to be one of the motivators in Lidberg’s practice – the question of who is really in control of our lives."

 

Katja Aglert, artist


Anna Lidberg bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm.

Anna Lidberg arbetar med videoinstallationer, objekt och sociala projekt.
I hennes arbeten ryms frågeställningar kring konstens tillgänglighet, maktstrukturer och relationen till betraktaren. Där finns också ett intresse för de förskjutningar som finns i återberättande. Ett ifrågasättande av minnets förmåga att återge något som det var, samt ett upplyftande av att, just den, förvanskningen kan vara den mest intressanta och sanningsenliga. Upprepningar, kopior, modeller och miniatyrer är återkommande i Lidbergs arbeten. Likaså de känslor som minnet aktiverar.
I synnerhet längtan.


”Anna Lidbergs positionsförflyttningar kan dels ses som en strategi att ta sig an världen utifrån nya perspektiv och att utifrån olika förutsättningar möta människor. Men de bör också förstås utifrån hennes intresse för att kritiskt reflektera dominerande ordningar och begrepp. Sett i detta ljus, då det som bekant är svårt att få syn på den ordning vi själva är en del av, blir förflyttningarna en förutsättning för att ta konsekvenserna av de tankar som verkar vara en av drivkrafterna i Lidbergs praktik - frågan om vem som egentligen har makten över vår liv.”

Katja Aglert
Konstnär