Cecilia Hultman

“Cecilia Hultman has a singular eye and a singular sensibility for the poetry to be extracted from images of geological examinations, rocks, mountains, maps, satellite images, electro-microscope images – instrumental models of representation of micro- to macrocosm in, mostly, natural science. These are the absent-minded and at the same time precise worlds of images of measurability, survey, cross-section and analysis of detail – seemingly construed without any conscious aesthetical deliberation – that Cecilia Hultman give new context and charge with new content in her complex installations. (…) In her installations she experiments with positions of inspection and visual codes, text and sound are often included. Texts often carry a particular significance, like found or concrete poetry between the tangible and the imaginary, between terminology and invocation – or perhaps even – between science and art.”

Magnus Bärtås, artist and professor at University College of Arts, Crafts and Design.

 

“To Cecilia Hultman, drawing is about understanding as well as consuming: she eats reality through the tip of her pencil, processes it with her metabolism and transforms it into independent works of art. For example, look at her methodical and minutely made drawings of satellite photos from the volcanic eruption of the Eviafjallajökull which stopped a large part of the air traffic in Europe in 2010. The process of drawing turned these scientific images personal. Hultman is performing a kind of organic alchemy”.  

Håkan Nilsson, art critic and professor at University College of Arts, Crafts and Design.

 

Cecilia Hultman is born 1985 and trained at Sundvall’s art school and University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm.


”Cecilia Hultman har ett speciellt öga och en speciell sensibilitet för den poesi som kan utvinnas ur bilder av geologiska undersökningar, stenar, berg, kartor,satellitbilder, elektronmikroskopbilder – instrumentella representationsmodellerav mikro- till makrokosmos inom främst naturvetenskap. Det är dessa förströdda och samtidigt exakta bildvärldar av mätbarhet, översikt, genomskärning och detaljanalys – vilka tycks framställda utan medvetna estetiska överväganden – som Cecilia Hultman ger nya sammanhang och laddar med ett nytt innehåll i sina komplexa installationer. [...] I installationerna experimenteras med betraktelsepositioner och visuella koder, ofta ingår text och ljud. Texter har ofta en speciell betydelse, som funnen eller konkret poesi mellan det konkreta och imaginära, mellan terminologi och åkallan – eller kanske till och med – mellan vetenskap och konst.”

/Magnus Bärtås, Konstnär och professor vid Konstfack


"För Cecilia Hultman handlar tecknande både om att förstå och om att konsumera: hon äter verkligheten genom pennspetsen, bearbetar den genom sin metabolism och transformerar den till självständiga konstverk. Se till exempel på hennes metodiskt och minutiöst avtecknande av satellitfoton från Eyjafjallajökulls utbrott, som 2010 stoppade stora delar av flygtrafiken i Europa. Genom teckningsprocessen blev dessa vetenskapliga bilder personliga. Hultman utför en sorts organisk alkemi."

Håkan Nilsson, professor vid Konstfack


Cecilia Hultman(född 1985) är utbildad på Sundsvalls konstskola och Konstfack i Stockholm.